Bonsai Today

Online magazine for Bonsai lovers

Shoujin kiln

Pots

Fire in the cave

A visit to the Ooshio Shoujin Kiln, Nara, Japan.