Aki Yamagata

Shohin Ten, Japan

Lagerstroemia | Yasuo Shimizu | 20cm | 7.87″
Juniperus chinensis | Kiyomi Nakano | 18cm | 7.08″
Pourthiaea villosa (Kamatsuka) | Takao Wada | 19cm | 7.48″
Cydonia | Masao Tsuchiya | 20cm | 7.8″
Acer buergerianum | Shinji Tajjima | 20cm | 7.8″
Euonymus | Takashi Nakano | 18cm | 7.08″
Acer palmatum | Hashimoto Hashimoto | 6cm | 2.36″
Trachelospermum asiaticum | Horie Daiko | 12cm | 4.72″
Iso pepper | Shigetari Fujiwara | 10cm | 3.93″


© Copyright Bonsai Europe Publications